Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Stadgar för Pershagens Båtklubb med hemort i Pershagen, Södertälje

Stadgar för Pershagens Båtklubb med hemort i Pershagen, Södertälje

§ 1 ÄNDAMÅL

Pershagens Båtklubb är en ideell förening och dess ändamål ska vara att främja båtintresset och fritidslivet i Pershagen med omnejd. Klubben skall dessutom erbjuda bryggplatser samt vinterförvaring av medlemmarnas båtar. Att verka för god sjösäkerhet, minimalt slitage på miljö samt ett gott sjömanskap är prioriterade områden.

§ 2 MEDLEMSKAP

2.1 Medlemskap erhålls genom att erlägga de medlemsavgifter som fastställs av årsmötet.

2.2 Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen.

2.3 Medlem som inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, kan efter styrelsens prövning anses ha utträtt ur klubben. Styrelsen kan medge uppskov.

2.4 Medlem som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom klubben att dess anseende äventyras eller motverkar klubbens syfte, eller på annat sätt inte fullgör sina åtaganden, kan efter prövning av styrelsen, uteslutas ur klubben. Medlem har rätt att överklaga uteslutning till årsmötet.

2.5 Medlem är skyldig att ha gällande ansvarsförsäkring.

2.6 Underlåtenhet av medlem att följa klubbens föreskrifter, eller avsaknad av giltig försäkring, ger klubbfunktionär rätt att avvisa båt från bryggplats eller uppläggningsområde.

2.7 Några gånger under året kallar klubben till arbetsplikt. För medlemmar som inte deltar i någon arbetsplikt utgår årsvis en debitering som fastställs av årsmötet.

§ 3 ÅRSMÖTE

3.1 Årsmöte avhålls årligen, under första kvartalet.

3.2 Kallelse till årsmöte skall göras genom anslag eller i enighet med årsmötets beslut, dock minst 2 veckor innan mötet.

3.3 Motioner och förslag skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

3.4 Årsmötets dagordning skall omfatta följande ärenden

- fråga om mötets utlysande
- fastställande av dagordning
- val av ordförande och sekreterare för mötet
- val av två justeringsmän tillika rösträknare
- föredragning av föregående årsmötesprotokoll
- föredragning av verksamhetsberättelse
- genomgång av resultat- och balansräkning
- revisionsberättelse
- styrelsens ansvarsfrihet
- fastställande av klubbens medlemsavgifter och övriga avgifter
- motioner till årsmötet samt av styrelsen förberedda övriga frågor
- val av ordförande för två år - val av ordinarie styrelseledamöter för två år
- val av 2 styrelsesuppleanter för ett år
- val av 2 revisorer för en period av ett år
- val av revisorsuppleant för ett år
- val av valberedning, minst två ledamöter var av en sammankallande

3.5 Extra årsmöte hålls när styrelsen, eller revisor finner så påkallat, eller om 1/5 av klubbens medlemmar gör framställan härom.

Kallelse till extra årsmöte utsändes skriftligen senast 2 veckor före mötet. Kallelsen skall innehålla motivering för det extra årsmötets utlysande.

§ 4 STYRELSE

4.1 Styrelsen skall bestå av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Ordförande och kassör utses av årsmötet. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

4.2 Styrelseledamot väljs på två år, så att ordförande och 1 ledamot växlar med kassör och två ledamöter.

4.3 För att styrelsen skall vara beslutsmässig krävs att minst tre ledamöter är närvarande.

4.4 Styrelsen utser klubbens ansvariga och ev. kommittéer för olika verksamheter, tex.

- Försäkring - Hamn - Miljö - Sjösäkerhet - Säkerhetsbesiktning

§ 5 MEDLEMSAVGIFTER

Medlems- inträdes- och övriga avgifter fastställes av årsmötet och skall betalas efter erhållen avisering. Se § 2.4

§ 6 FIRMATECKNING OCH RÄKENSKAPSÅR

6.1 Klubben tecknas av ordförande och kassör alt. sekreterare.

6.2 Klubbens räkenskapsår löper mellan 1 januari t o m 31 december.

§ 7 STADGEÄNDRINGAR

För ändring av klubbens stadgar fordras majoritetsbeslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, var av ett skall vara ordinarie årsmöte.

I kallelsen till mötet ska anges att förslag till stadgeändring föreligger.

§ 8 KLUBBENS UPPLÖSNING

8.1 För upplösning av klubben krävs minst 2/3 majoritet vid årsmötet.

8.2 I beslut om upplösning skall anges hur klubbens tillgångar skall användas.