Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Föreskrifter

1. Föreskrifter

1.1 Dessa föreskrifter är ett komplement till stadgarna och skall efterföljas av medlemmarna. Medlem som inte följer föreskrifterna kan uteslutas som medlem i klubben. Styrelsen är beslutande organ.

1.2 Styrelsen äger rätt att revidera föreskrifterna när behov föreligger. Medlemmar ska informeras om ändringar på lämpligt sätt beroende på ändringens omfattning.

2. Bryggplats

2.1 För att få bryggplats erfordras medlemskap. Köordningen hanteras efter anmält datum till bryggfogden. Lediga bryggplatser tilldelas enligt följande:

- I första hand skall befintliga bryggplatsinnehavares behov tillgodoses, dvs. byte av båtplats går före nytilldelning.

- I andra hand erbjuds båtplats enligt kölista till Pershagsbor.

- I tredje hand erbjuda platser till icke Pershagsbor.

- Tillsättning av bryggplatser görs vid ordinarie styrelsemöte, dock ej under juni, juli och augusti.

2.2 Varje båt vid bryggan skall vara försedd med rätt dimensionerad och stabil fjädrande förtöjning eller motsvarande. Fendrar i rätt storlek skall, vid behov hängas ut, för att skydda den egna och kringliggande båtar. Det åligger den enskilde Båtägaren att ersätta skador som uppstår på grund av bristfällig förtöjning.

2.3 Båtar vid den mindre bryggan, den så kallade Roddbåtsbryggan får maximalt vara 5m.

2.4 Båtplats får inte överlåtas eller hyras ut utan tillstånd från bryggfogden, Ledig plats ska alltid ställas till förfogande och av klubben anvisas medlem utan ordinarie plats. Även kortare tillfällig överlåtelse skall meddelas bryggfogden för godkännande. Bryggplats får innehas under maximalt två år om innehavaren inte själv utnyttjar platsen. Plats som under denna tid inte utnyttjas måste ställas till klubbens förfogande för uthyrning. Om detta sker i egen regi måste tillåtelse erhållas av bryggfogden. From tredje året den aktuella platsen inte utnyttjas tillfaller denna båtklubben.

2.5 Båtar med TBT-färg får ej ligga förtöjda vid bryggorna, i enlighet med Kemikalieinspektionens regler för bottenfärger i Östersjön. Bottenfärgsintyg ska kunna uppvisas för båtar modellår 1995 eller äldre.

3. Nycklar

3.1 Nycklar till klubbens anläggningar tillhandahålls av bryggfogden, mot deposition (700 kr) och uppvisande av gällande försäkring. Nycklar skall förvaras så att de ej kommer i orätta händer. Medlem är skyldig att återställa nycklarna vid utträde ur båtklubben eller då medlemmen inte längre behöver dem.

4. Uppläggning/Sjösättning

4.1 Upptagning och sjösättning tecknas på de listor som anslås av områdeschefen inför upptagningarna. För annan upptagningstid görs anmälan till områdeschefen för anvisande av plats. Stadgad vinteruppläggningsavgift inbetalas i enlighet med utsänd faktura. Vid upptagning och sjösättning betalas en upptagnings- resp. sjösättningsavgift.

4.2 Om medlem önskar behålla båt på uppläggningsplatsen under sommarperioden kan detta medges efter ansökan hos områdeschefen. Detta sker mot fastställd avgift. Sommarförvaring av båt får endast ske under ett år. Dispens kan beviljas i undantagsfall efter ansökan hos styrelsen.

4.3 Täckningsmaterial och underlag, väl dimensionerat samt av god kvalitet, för vinterförvaring bekostas och anskaffas av båtägaren själv. Pallningsvirke och övrigt material hänförande till uppläggning skall placeras enligt anvisning av områdeschefen. Används båtvagn för uppställning är denna att jämställas med pallningsmaterial.

4.4 Önskar medlem, som ej har vinterförvaring av båt på uppläggningsplatsen, sommarförvara båtvagn på uppläggningsplatsen kan detta ske efter ansökan hos områdeschefen och mot fastställd avgift. Båtvagn som sommarförvaras på uppläggningsplatsen skall vara försedd med ägarens namn, adress och telefonnummer. Omärkt vagn kan efter styrelsebeslut bortforslas.

4.5 Båtar med TBT-färg kommer ej att sjösättas eller ha möjlighet till förvaring på uppläggningsplatsen, i enlighet med Kemikalieinspektionens regler för bottenfärger i Östersjön. Bottenfärgsintyg ska kunna uppvisas för båtar modellår 1995 eller äldre.

5. El-användning

5.1 Klubben tillhandahåller elektrisk ström till belysning och lättare handverktyg vid bryggan och uppläggningsplatsen.

5.2 Övrigt nyttjande av elström måste anmälas och betalas direkt till kassören. Det åligger medlem som begagnar sig av elström att iakttaga att största försiktighet vid handhavandet, samt att inte medvetet överbelasta ledningarna.

5.3 Under perioden 1/11 till klubbens dag för gemensam sjösättning är belysningen på bryggan som styrs via skymningsrelä samt de extra LED-strålkastarna urkopplade.

6. Slip

6.1 För begagnande av slip görs anmälan till slipchefen.

6.2 Sliptagning sker på båtägarens egen risk. Medlemmar skall vara varandra behjälpliga vid sjösättning och upptagning.

7. Arbetsplikt

7.1 Samtliga klubbmedlemmar med bryggplats eller vinteruppläggning skall delta i någon av de tillfällen till arbetsplikt som erbjuds under året. Klubbmedlem som inte deltar i arbetsplikt enligt fastställd omfattning debiteras fastställd avgift.