Pershagens Båtklubb

Den lilla natursköna båtklubben i Saltsjöns inlopp till Mälaren!

Bryggan

Köordning för bryggplats

För att få bryggplats erfordras medlemskap. Köordningen hanteras efter godkänd medlemsansökan och efter att fakturan för medlemsavgiften är betald. Därefter anmäler man sitt intresse genom att skicka ett mail till bryggplats@pershagensbatklubb.se och då blir man uppsatt i kö.

Lediga bryggplatser tilldelas enligt följande:

- I första hand skall befintliga bryggplatsinnehavares behov tillgodoses, d.v.s. byte av båtplats går före nytilldelning.
- I andra hand erbjuds båtplats enligt kölista till Pershagsbor.
- I tredje hand erbjuds platser till icke Pershagsbor.

För att ha kvar sin plats i kön fordras att fortsatt intresse av båtplats måste anmälas till klubben senast 31 mars varje år. Görs inte detta betraktas ansökan som utgången och man stryks ur kön.
Anmälan görs per mail till klubben via e-post: bryggplats@pershagensbatklubb.se , märk mailet "Bryggkö".

Bryggregler:

Varje båt vid bryggan skall vara försedd med rätt dimensionerad och stabil fjädrande förtöjning eller motsvarande. Fendrar i rätt storlek skall, vid behov hängas ut, för att skydda den egna och kringliggande båtar. Det åligger den enskilde Båtägaren att ersätta skador som uppstår på grund av bristfällig förtöjning.

Båtar vid den mindre bryggan, den så kallade Roddbåtsbryggan får maximalt vara 5m.

Båtplats får inte överlåtas eller hyras ut utan tillstånd från bryggfogden, ledig plats ska alltid ställas till förfogande och av klubben anvisas medlem utan ordinarie plats. Även kortare tillfällig överlåtelse skall meddelas bryggfogden för godkännande.

Bryggplats får innehas under maximalt två år om innehavaren inte själv utnyttjar platsen. Plats som under denna tid inte utnyttjas måste ställas till klubbens förfogande för uthyrning. Om detta sker i egen regi måste tillåtelse erhållas av klubben. Då ska klubben kontaktas via mail till bryggplats@pershagensbatklubb.se . From tredje året den aktuella platsen inte utnyttjas tillfaller denna båtklubben. 

Se även Stadgar och Föreskrifter under rubriken "KLUBBEN".

Översikt bryggplatser

Bryggnummer

Bryggnummer